Navigácia

O nás

Materská škola je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 do 16.30 hod.

Číslo telefónu  043- 4238795

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov prispieva rodič alebo iná osoba,

ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevku vo výške 14 € mesačne. 

Úhrada príspevku sa vykonáva bezhotovostne

na č. príjmového  účtu : SK 7902000000001661571956, variabilný symbol – 09 111

 vopred do 10. dňa v kalendárnom  mesiaci.  

Materská škola je zameraná na

 podporu talentu, rozvíjania osobnosti a záujmu každého dieťaťa.

Školský vzdelávací program materskej školy “Tučniačik na ceste za poznaním” už svojím názvom predurčuje toto naše úsilie. Maskot Tučniačik bude deti sprevádzať na ceste za poznaním tak, aby táto cesta viedla k zdravému telesnému a duševnému vývoju múdrych a šťastných detí.

Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole mohlo každé dieťa zažiť pocit úspechu a šťastia, aby každé dieťa malo podmienky pre zmysluplnú činnosť, hru a aktívne získavanie poznatkov a skúseností.

Zameranie MŠ vychádza z podmienok základnej školy, ktorá sa venuje príprave žiakov v športových triedach zameraných na ľadový hokej,vyučovanie cudzích jazykov a zavádzanie informačno - komunikačných technológií.

Popri organizovanej riadenej pohybovej aktivite v telocvični treba deťom poskytnúť dostatok voľnej pohybovej aktivity, ktorá im prináša radosť a je pre ich zdravý vývoj nepostrádateľná. Na tieto pohybové aktivity využívame ľadovú plochu na zimnom štadióne, kde rozvíjame špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti v korčuľovaní .

Rozvíjame aj umelecké schopnosti a zručnosti detí v tvorivých krúžkoch a aktivitách.

 

 

                   

 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí
 

1.trieda  2-3 ročné deti  

triedne učiteľky:  Vríčanová Karolína  

                             Mgr.  Šenšelová Iveta 

                     

2.trieda  3-4 ročné deti
triedne učiteľky: Cetkovská Máría   

                            Sušienková Miriam   

 

3.trieda  4-6 ročné deti               
triedne učiteľky: Chlúdová Tatiana 

                      Valuchová Martina 

 

4.trieda  5-6  ročné deti   

  triedne učiteľky:Ľubica Bukovská 

                      Mgr. Dana Gombarčeková 

 

                                          

 

 

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ DETÍ

 

ČAS

ČINNOSTI

6.00

Rámcovo stanovený čas

 

 

Otvorenie MŠ, schádzanie detí

Hry a  činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie

aktivít

Zdravotné cvičenia

 

8.00 – 9.00

Pevne stanovený čas

Osobná hygiena, desiata

9.00

Rámcovo stanovený čas

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie  aktivity – zamerané na rozvoj rozumovej, rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej,... oblasti

 

9.30 – 11.30

Rámcovo stanovený čas

Pobyt vonku – vychádzka, hry na školskom dvore

 

11.00 – 14.30

Pevne stanovený čas

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

 

14.00 – 15.00

Pevne stanovený čas

Osobná hygiena, olovrant

14.30 – 16.30

Rámcovo stanovený čas

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria