Navigácia

Špecifické vývinové poruchy učenia

.

Dyslexia - porucha čítania

Dysortografia - porucha pravopisu

Dysgrafia - porucha písania a grafického prejavu

Dyskalkúlia -  porucha počítania a matematických schopností

 

DYSLEXIA

Zelinková (2008) uvádza takúto definíciu: „Dyslexia je špecifická porucha čítania, pri ktorej sa dieťa nemôže naučiť čítať, nakoľko má dobrého učiteľa, vhodné rodinné zázemie a primerané schopnosti. V čítaní je narušená rýchlosť, správnosť, technika čítania a porozumenie čítaného textu.“

Pri čítaní sa objavujú typické špecifické chyby:

 • Problémové rozlišovanie tvarov písmen
 • Problémy pri rozlišovaní tvarovo podobných písmen, ich zámeny
 • Problémy pri rozlišovaní zvukovo podobných hlások
 • Nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabikách, v slovách, tzv. inverzia
 • Pridávanie písmen, slabík do slov
 • Vynechávanie písmen, slabík v slovách
 • Nedodržiavanie dĺžky samohlások
 • Domýšľanie koncoviek slov
 • Nesprávne čítanie predložiek spolu so slovom

Deti mávajú problém s reprodukciou prečítaného textu, pretože sa veľmi sústredia na výkon čítania. Ich reprodukcia je potom chudobná, útržkovitá a nesamostatná. Problémy môžu vzniknúť aj pri tzv. dvojitom čítaní, kde má dieťa osvojenú nesprávnu techniku čítania.

 DYSORTOGRAFIA                                                

„Dysortografia je špecifická porucha pravopisu, vyskytuje sa veľmi často spolu s dyslexiou. Táto porucha nepostihuje celú oblasť gramatiky jazyka, ale týka sa tzv. špecifických dysortografických javov, vynechávania, zámeny tvarovo podobných písmen v písomnej podobe: objavuje sa inverzia, skomoleniny, chyby z artikulačnej neobratnosti, nesprávne umiestené alebo vynechané vyznačenie dĺžky v samohláskach, chyby v mäkčení.“ (Bartoňová, 2004)

Špecifické chyby dysortografického charakteru:

 • Grafické zámeny zvukovo podobných hlások
 • Zámeny tvarovo podobných písmen v písomnej podobe
 • Chyby z artikulačnej neobratnosti
 • Chyby v dôsledku sykavkových asimilácií
 • Nerozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík
 • Neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slovách
 • Vynechávanie písmen, slabík, slov i viet
 • Pridávanie písmen, slabík, slov a viet
 • Vynechávanie, alebo nesprávne umiestnenie diakritických znamienok, nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások
 • Prešmykovanie slabík
 • Nedodržiavanie hraníc slov

 DYSGRAFIA                                                

„Dysgrafické písmo je ťažkopádne, neobratné, neusporiadané, neúhľadné, meravé, kŕčovité, celkovo ťažko čitateľné. Typickým prejavom je nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen, neistota ťahov, tlak na podložku, nedodržiavanie smeru, sklonu písma, preťahovanie a nedoťahovanie liniek.“ (Belková, Kmeťová, 2004)

Deti zamieňajú tvarovo podobné písmená, písmo je neusporiadané, ťažkopádne, neobratné. Písanie je pomalé, dieťa má problémy s nadväzovaním jednotlivých písmen. V iných prípadoch je tempo rýchle, ale kvalita písma je nízka.

 

 DYSKALKÚLIA

„Dyskalkúlia – vývinová porucha učenia, počítania, ktorá sa prejavuje neschopnosťou dieťaťa počítať, zvládať číselné rady, čítať matematické symboly a prevádzať matematické operácie. Porucha sa prejavuje i v neschopnosti zvládať geometriu.“ ( Hartl, Hartlová, 2000)

Podľa charakteru problémov môžeme túto poruchu rozdeliť na niekoľko typov.

 1. Praktognostická dyskalkúlia - narušenie matematickej manipulácie s predmetmi alebo nakreslenými symbolmi. Žiak nie je schopný priraďovať počet predmetov k číslu. Problémy môže mať aj pri zoraďovaní predmetov podľa veľkosti, rozpoznávať vzťahy viac - menej.
 2. Verbálna dyskalkúlia - dieťa má problém slovne označiť množstvo a počet predmetov, operačné znaky a matematické úkony. Nedokáže vymenovať rad čísel od najväčšieho po najmenšie. Problémy má s osvojením matematického slovníka.
 3. Lexická dyskalkúlia – dieťa si ťažko osvojuje čítanie matematických znakov,  ich kombinácie, symboly, ako sú číslice, viacmiestne čísla s nulami (hlavne   v strede) a tvarovo podobné čísla.
 4. Grafická dyskalkúlia – žiak má problémy v geometrii, narušený je grafický priestor. Prejavuje sa narušením písania matematických znakov.
 5. Operacionálna dyskalkúlia - žiak nezvláda matematické operácie, operácie zamieňa, zložitejšie nahrádza jednoduchšími. Problémy má pri počítaní s prechodom cez desiatku. Zamieňa si jednotky a desiatky pri sčitovaní.
 6. Ideognostická dyskalkúlia - porucha sa prejavuje predovšetkým v chápaní matematických pojmov a vzťahov medzi nimi. Žiak má problém pri počítaní z pamäti.

 

Podľa odbornej literatúry vypracovala Mgr. Veronika Kašubová

 

Pri práci využívame rôzne pomôcky

Žiaci so  ŠVPU majú možnosť využívať rôzne pomôcky vo vyučovacom procese a pri reedukácii, ktoré im pomáhajú pri eliminácii poruchy. Sú to rôzne špeciálne pracovné listy, pojmové mapy, kartičky, obrázky, tvrdé a mäkké kocky, bzučiak, diktafón, penové písmená, rôzne hry, výučbové programy a pod.

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria