Navigácia

Rada školy

 

                 Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A, Martin

                                      Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje.

    

                                         

  

                                                                                                                                             

 

 

Titul, meno, priezvisko

 

tel.

 

e-mail

 

kandidát za kategóriu:

 

funkcia:

 

1

 

Mgr. Iveta Šenšelová

 

0903666608

 

ivetasenselova@centrum.sk

 

pedagogickí zamestnanci MŠ

 

predseda

 

2

 

Mgr. Miroslav Beňo

 

0905835112

 

mbeno@gaya.sk

 

rodičia žiakov ZŠ

 

podpredseda

 

3

 

Mgr. Ján Majerov

 

0908689330

 

majerov@zsgorkeho.sk

 

pedagogickí zamestnanci ZŠ

 

člen

 

4

 

Martin Belička

 

0903496818

 

belicka@zsgorkeho.sk

 

nepedagogickí zamestnanci

 

člen

 

5

 

Slávka Stupková

 

0908266643

 

stupka@zoznam.sk

 

rodičia žiakov ZŠ

 

člen

 

6

 

Bc. Peter Pažický

 

0905521664

 

pazicky@martin.sk

 

rodičia žiakov ZŠ

 

člen

 

7

 

Ivana Matejková

 

0905759096

 

imatejkova@marticonet.sk

 

rodičia žiakov MŠ

 

člen

 

8

 

Ing. Rudolf Kollár

 

0905603280

 

rudolf.kollar@martin.sk

 

zriaďovateľ

 

člen

 

9

 

Zdenko Kozák

 

0907672006

 

kozak@martin.sk

 

zriaďovateľ

 

člen

 

10

 

Mgr. Henrieta Brezniaková

 

0908919408

 

henrieta.brezniakova@martin.sk

 

zriaďovateľ

 

člen

 

11

 

Mgr. Jozef Zanovit

 

0907828887

 

ssmt@vuczilina.sk

 

zriaďovateľ

 

člen

 

 

ŠTATÚT

RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU, PODHÁJSKA 10A , MARTIN

 

 V súlade s ustanoveniami §§ 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s poukazom na vyhlášku MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Ulica Gorkého, Martin.

 

Článok 1

Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa ustanovuje pri Základnej škole s materskou školou, Ulica Gorkého, Martin (ďalej len škola).
 2. Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

 

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

1) Rada školy je ustanovená podľa §§ 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s poukazom na vyhlášku MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  s pôsobnosťou v rámci školy pri ktorej je ustanovená.

 1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
 3. Rada školy posudzuje a vyjadruje sa k činnosti základnej školy s materskou školou, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov mesta z pohľadu školskej problematiky.
 4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

Článok 3

Činnosť rady školy

1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

2) Rada školy :

 1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 2. navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy;
 3. navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
 4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona č. 596/ 2003 Z. z.

3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Článok 4

Vzťah rady školy k riaditeľovi školy

 1. Riaditeľ podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladá rade školy na vyjadrenie :
 1. návrh na počty prijímaných žiakov,
 2. návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
 3. informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
 4. správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch, činnostiach a podmienkach školy,
 5. návrh rozpočtu,
 6. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 7. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie.

Článok 5

Zloženie rady školy

1) Rada školy má 11 členov.

2) Členmi rady školy sú podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. :

traja zvolení zástupcov rodičov žiakov ZŠ,

jeden volený zástupca rodičov žiakov MŠ,

jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ,

jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ,

jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,

dvaja delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva (zriaďovateľa),

jeden delegovaný zástupca mesta Martin,

jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.

 1. Počet členov rady školy je stanovený podľa § 25, odst. 1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 6

Spôsob voľby členov rady školy

 1. Voľby členov rady školy sa uskutočňujú podľa vyhlášky č. 291/2004 Z. z. a v súlade s usmernením zriaďovateľa pre ustanovenie rád škôl a školských zariadení zo dňa 31. marca 2004.
 2. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 1. Voľba zástupcov ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
 2. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členstvo v rade školy je čestné. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy, pri ktorej je rada školy ustanovená, a jeho zástupcovia.
 3. Člen rady školy sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej rady školy.
 4. V prípade zániku členstva zamestnancov  školy pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.
 5. V prípade zániku členstva zástupcu rodičov za ZŠ a MŠ pred uplynutím funkčného obdobia rady školy sa členom rady školy stáva zástupca rodičov s najvyšším počtom hlasov, ktorý sa umiestnil  vo voľbách  za zvolenými kandidátmi. Podmienkou je jeho písomný súhlas.

    Ak ani jeden z ďalších kandidátov nepredloží  písomný súhlas, uskutoční sa nová voľba.

Článok 7

Pravidlá rokovania rady školy

1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu a podpresedu rady.

2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

3) Predsedu a podpredsedu rady školy rada školy odvolá, ak :

 1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. o to sám požiada.
 1. Predsedu a podpredsdu rady školy môže rada školy odvolať, ak :
 1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov.
 3. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 4. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 5. Zasadnutie rady školy je spravidla verejné.

Článok 8

Práva a povinnosti člena rady školy

1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach je dlhodobým neplnením povinností, vyplývajúcich z členstva v rade školy. Táto neúčasť môže byť dôvodom na zánik členstva v rade školy.

3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou školy.

Článok 9

Povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí, konanom po ustanovujúcom zasadnutí rady školy, návrh štatútu rady školy na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie rady školy.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
 8. Výročná správa obsahuje:
 1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
 2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 3. prehľad o peňažnej pomoci a výdavkoch,
 4. zmeny v zložení rady školy alebo iné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 5. ďalšie údaje určené radou školy.
 1. Výročná správa je prístupná pre verejnosť v sídle školy.
 2. Podpredseda rady školy je zástupcom štatutárneho orgánu.
 3. Podpredseda rady školy počas neprítomnosti predsedu rady školy alebo nespôsobilosti predsedu na výkon funkcie, zastupuje predsedu rady školy vo všetkých oblastiach v rozsahu zákonom a štatútom vymedzených právomocí, povinností a zodpovednosti.

Článok 10

Pozastavenie členstva

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy.  Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania. Počet členov v rade školy sa nedopĺňa.

Článok 11

Zánik členstva

 1. Členstvo v rade školy zaniká :
  1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním zvoleného člena,
  7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom mestského zastupiteľstva, iných právnických a fyzických osôb, podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktoré ho do rady školy delegovali,
  8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  10. neplnením si povinností podľa článku 8, bod 2 tohoto štatútu.

Článok 12

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Článok13

Hospodárenie rady školy

1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy podľa § 10, bod 1 , Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

2) Rada školy nemá vlastný majetok.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1. Na návrh člena rady školy môže byť znenie štatútu zmenené alebo doplnené. Na platnosť uznesenia vo veci zmeny alebo doplnenia štatútu je potrebný nadpolovičný počet  hlasov prítomných členov rady školy.
 2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a od tohoto dňa nadobúda

      účinnosť.

3)   Štatút je spracovaný  a podpísaný  predsedom RŠ  v 2 vyhotoveniach.

 

V Martine, 24. januára 2013

 

 

                                                        Zakon_596__pre_radu_skoly(2).pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria