Navigácia

Výchovný poradca

PhDr. Jana Vaňková

 

E-mail: vychpor@zsgorkeho.sk

Tel.: 4230016

 

Konzultačné hodiny:

utorok  13:30 – 15:30

v prípade potreby je možné  telefonicky sa objednať alebo  dohodnúť na inom termíne

 

Kabinet výchovného poradcu – 1. poschodie

 

Východný poradca zabezpečuje poradenský servis v oblasti:

 • výchovy
 • vzdelávania
 • profesijnej orientácie
 • spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami
 • prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže

 

Informácie pre deviatakov

"Najdôležitejšou vecou v živote človeka je voľba povolania." (B. Pascal)

 

Dôležité termíny

 • do 1.2. - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny   talentových skúšok
 • do 20.2.  - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
 • do 28.2.  - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami
 • 25.3 - 12.4. - talentové skúšky
 • 3.4. a 4.4 – Testovanie 9
 • 16.4. a 17.4. – náhradný termín Testovania 9
 • do 31.3.  - riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
 • do 10.4.  - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy /8-ročné gymnáziá/
 • do 20.4.  - ZŠ zašle prihlášky na SŠ /8-ročné gymnáziá/
 • 1. kolo -   1. termín prijímacích skúšok - 13.5.
 • 1. kolo -   2. termín prijímacích skúšok  -16.5
 • do 6. 6.  - SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 2. kolo prijímacích skúšok - 18.6.

 

Duálne vzdelávaniezákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave

  Je založené na učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom a zmluve o duálnom vzdelávaní

medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou . Predstavuje prepojenie praktického

vyučovania u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v odbornej škole.

 Prihlásenie do duálneho vzdelávania zahŕňa 2 kroky:

1. vyplnenie  a doručenie tlačiva  Žiadosť o duálne vzdelávanie do vybranej firmy

2. podanie prihlášky  na strednú školu

bližšie informácie www.potrebyovp.sk

 

Zápisný lístok

 • Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium iba na jednej strednej škole a iba na základe zápisného lístka vydaného príslušnou základnou školou. Osobné prevzatie zápisného lístka potvrdí zákonný zástupca svojím podpisom.
 • V prípade ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať.
 • Ak sa uchádzač nezúčastní zápisu v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na strednej škole je neplatné!!!!

 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria