Navigácia

Školský poriadok

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,  PODHÁJSKA 10A,  MARTIN

ŠK.ROK 2018/2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Čl. 1.

Organizácia

 

1. Vstup žiakov do školy je od 7.45 – 7.55 hod. podľa pokynov pánov školníkov. 1.stupeň vchádza hlavným vchodom budovy M, 2.stupeň hlavným vchodom školy. Budovy školy sa zamykajú o 7.55 hod.

2. Vyučovanie začína o 8.00 hod.

3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, každá  prestávka trvá 10 minút.

Zvonenie :                                         

1.h.      8.00 – 8.45                                        

2.h.      8.55 – 9.40                                        

3.h.      9.50 – 10.35                                      

4.h.      10.45 – 11.30                        

5.h.      11.40 – 12.25                        

6.h.      12.35 – 13.20            

Popoludňajšie vyučovanie začína o 13.50 hod.

4. Po vstupe do budovy školy sa žiak prezuje do zdravotne nezávadnej pevnej obuvi. Z hygienických dôvodov nie je dovolené používať ako prezuvky športovú obuv. Topánky a vrchný odev si uloží do šatňovej skrinky. Po jej uzamknutí odíde do učebne. Zakazuje sa vstup do budovy školy na kolieskových korčuliach, na kolobežke, na skateborde a s bicyklami.

5.V prípade, že žiak 2.stupňa použije na cestu do školy bicykel, musí zákonný zástupca predložiť triednemu učiteľovi písomný súhlas, ktorým zákonný zástupca preberá zodpovednosť za bezpečnosť svojho dieťaťa  ako aj  bicykel. Tento žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné pravidlá a svojou jazdou nesmie ohroziť ostatných žiakov v areáli školy. Po vstupe do areálu školy musí bicykel ihneď uložiť na vyhradené miesto a zabezpečiť ho vlastnou zámkou. Nakoľko bicykel slúži žiakovi výhradne len ako dopravný prostriedok, je prísne zakázané voľné bicyklovanie sa v areáli školy.

6. Vyučovacia hodina začína zvonením, príchodom učiteľa na hodinu a vzájomným pozdravom. V prípade, že do 10 minút nepríde do triedy vyučujúci, týždenníci nahlásia túto skutočnosť vedeniu školy. Signálom na ukončenie hodiny pre učiteľa je zvonenie. Hodinu končí vyučujúci vzájomným pozdravom so žiakmi. Triedu môžu žiaci opustiť až po odchode vyučujúceho, prípadne s jeho dovolením.

7. Prestávky trávia žiaci v kmeňovej triede a pripravujú sa na vyučovanie. Po 2. vyučovacej hodine je desiatová prestávka – žiaci sa zdržujú v kmeňovej triede.  Počas  prestávky  po 3.vyučovacej hodine sa žiaci môžu zdržiavať na chodbe, kde sa nachádza ich kmeňová trieda. Počas prestávok žiak dodržiava pokyny učiteľa vykonávajúceho dozor a nesmie opustiť areál školy.

8. Počas prestávok môže žiak využívať služby školského bufetu, avšak iba po dobu nevyhnutnú na nákup tovaru.

9. Pri presúvaní  sa do inej učebne žiaci odchádzajú tesne  pred začiatkom ďalšej vyučovacej hodiny. Do učebne vstupujú spolu s vyučujúcim.

10. Po chodbách a schodištiach chodí žiak  vpravo a pohybuje sa tak, aby neohrozoval svoju bezpečnosť  ani bezpečnosť ostatných.

11. Bezprostredne po skončení vyučovania je povinnosťou žiaka uložiť svoje veci do školskej tašky, očistiť svoje pracovné miesto a vyložiť stoličku na lavicu. Žiak odchádza v sprievode vyučujúceho do priestorov šatní.  Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni,  si uzamknú školské tašky v šatňových skrinkách a následne v sprievode vyučujúceho odchádzajú do školskej jedálne. Ostatní žiaci opustia areál školy v čo najkratšom čase.

 12. Počas a po skončení vyučovania je žiakom zakázané zdržiavať sa v šatni. Všetky potrebné pomôcky /napr. úbor na TSV, pomôcky na VYV/  je žiak povinný si zobrať na začiatku vyučovania.

13. Na popoludňajšie vyučovanie a krúžkovú činnosť žiak slušne čaká v suteréne školy /šatne/ a rešpektuje pokyny dozorkonajúceho učiteľa. Tesne pred zvonením sa žiaci pokojne  presunú pred učebňu, v ktorej bude prebiehať vyučovanie.  V čase mimo vyučovania a mimo športovej alebo záujmovej činnosti organizovanej školou je prísne zakázané zdržiavať sa v budove  školy. Vstup na multifunkčné ihrisko je  možný v rámci vyučovania, športovej činnosti organizovanej školou v sprievode zodpovedného pracovníka, inak je vstup zakázaný.

 

Čl. 2.

Práva žiaka

Tieto práva má žiak bez ohľadu na to, kto je, kto sú jeho rodičia, akú má farbu pleti, akého je pohlavia, či vierovyznania, akým jazykom hovorí, či je telesne alebo inak postihnutý, či je bohatý alebo chudobný.

 

 

Žiak má právo  :

 • na dodržiavanie  DOHOVORU o právach dieťaťa
 • na jemu zrozumiteľný výklad učiva. Môže položiť otázku k danému učivu a dostať na ňu odpoveď.
 • na objektívne hodnotenie a dozvedieť sa výsledok svojho hodnotenia
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
 • vo vhodnom čase a slušnou formou vyjadriť svoj názor
 • sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a ak svojím správaním neruší spolužiakov, vyučujúceho a priebeh vyučovacej hodiny. V opačnom prípade mu vyučujúci vyhradí iné miesto v triede.
 • rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti podľa svojho záujmu
 • na komunikáciu s  pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie
 • na omyl
 • zvoliť si zástupcu do žiackeho parlamentu, ktorý vystupuje ako zástupca a hovorca záujmov celej triedy
 • poznať školský poriadok  

 

Žiak so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.

 

Práva musia žiaka chrániť pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním, či zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, pred nezákonným užívaním narkotických látok, pred všetkými formami sexuálneho zneužívania, pred všetkými formami diskriminácie.

 

Práva žiaka a jeho sloboda nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných.

 

Čl. 3.

Povinnosti žiaka

Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok. 

1.Žiak prichádza na vyučovanie včas, čisto  a hygienicky upravený, slušne oblečený.  Vrchný odev musí zakrývať celý trup, odev nesmie byť priehľadný. Nie je dovolené odhaľovanie výstrihov a brucha, používanie piercingov a tetovania na viditeľných miestach, výstredné účesy,  nápadné maľovanie sa, výrazné farbenie vlasov a nosenie parochní, používanie extrémistických symbolov.

2. Počas vyučovania žiaci nesmú vychádzať zo školskej budovy a opúšťať areál školy.

3. Žiak je povinný predložiť ospravedlnenie z neúčasti na vyučovaní v deň nástupu na vyučovanie triednemu učiteľovi.

4. Odísť z vyučovania môže žiak len v sprievode zákonného zástupcu s vedomím triedneho učiteľa, príp. vyučujúceho.

5. V prípade, že žiak vymešká viac ako 40 % vyučovacích hodín v klasifikačnom období  z akéhokoľvek dôvodu,  môže povoliť  riaditeľ školy komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa klasifikujú.

6. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie sa žiak slušne ospravedlní vyučujúcemu.

Za neospravedlnený neskorý príchod na vyučovanie sa udelia neospravedlnené hodiny nasledovne :

 - za 3 neskoré príchody do 15 min. – 1 neospravedlnená vyučovacia hodina                             - za neskorý príchod nad 15 min. – 1 neospravedlnená vyučovacia hodina

7. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet na školskú lavicu, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného odevu podľa pokynov vyučujúceho.

8. Záväzným informačným prostriedkom, ktorý slúži na komunikáciu zákonného zástupcu s učiteľom a na informovanie  zákonného zástupcu o prospechu a správaní žiaka,  je internetová žiacka knižka. Zostáva zachovaná aj klasická žiacka knižka, ktorá bude opatrená vzorovým podpisom zákonného zástupcu a triedneho učiteľa. Túto je žiak povinný predložiť na zápis známok, upozornení a oznamov pre zákonných zástupcov  ako aj lekárskych ospravedlnení.

 9.Je zakázané  nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, napr. dráždivé  slzotvorné,  farebné a telové  spreje. Väčšie sumy peňazí alebo cenné veci – mobily, tablety, notebooky, MP3 prehrávače a fotoaparáty nosí žiak len na vlastnú zodpovednosť.

10.Počas vyučovacích hodín a prestávok je žiakom v  priestoroch školy prísne zakázané používať mobilný telefón, tablety, slúchadlá  a  prehrávače hudby  a nahrávať videá a zvukové záznamy. Použiť mobil môže žiak iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy alebo ním povereného zástupcu.                                                                                              Počas vyučovacích hodín a prestávok  má žiak mobilný telefón vypnutý. V priestoroch školy majú žiaci zakázané zapájať súkromné mobilné telefóny, tablety a notebooky do elektrickej siete. Pri prvom porušení tohto zákazu bude žiakovi zapísaná poznámka. Pri každom ďalšom porušení budú  žiakom postupne udeľované výchovné opatrenia – napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy s možnosťou zníženej známky zo správania.

 

11.V triede a školských priestoroch žiak zachováva čistotu a poriadok. Šetrí učebnice, učebné pomôcky a školský majetok. Za poškodenie školského majetku nezodpovedným konaním nesie zodpovednosť žiak a jeho zákonný zástupca,  ktorí sú povinní uhradiť škodu. Ak sa vinník nezistí, škodu hradí kolektív triedy.

12.Počas vyučovania na mimoškolských aktivitách – vychádzky, výlety, exkurzie a po skončení vyučovania  sa žiak riadi pokynmi učiteľov a vychovávateľov. Pri práci v škole je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť tým svoje zdravie, ako aj zdravie svojich spolužiakov.

Prísne sa zakazuje :

 • manipulovať s oknami a žalúziami
 • vykláňať sa a vykrikovať z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať z nich predmety a odpadky
 • sedieť na oknách a okenných parapetách
 • sedieť na radiátoroch
 • vykláňať sa zo zábradlia na schodišti, spúšťať sa po ňom a sadať naň
 • manipulovať s elektrickými zariadeniami, elektrickými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, hasiacimi prístrojmi, hydrantmi na chodbách

13.V budove a areáli školy je prísne zakázané fajčiť, piť alkohol, hrať hazardné hry, užívať a prechovávať drogy a iné omamné a zakázané látky.

14.K vyučujúcim a ostatným zamestnancom školy sa žiak správa slušne, s úctou a rešpektom, nepoužíva vulgárne výrazy a hrubé slová, ktoré by mohli uraziť osobnosť zamestnancov školy. Pri rozhovore oslovuje všetkých zamestnancov školy pán a pani.

15.Žiak  nesmie  používať vulgárne výrazy a také formy správania, ktoré by mali uraziť alebo ponižovať osobnosť spolužiakov. Sú prísne zakázané akékoľvek prejavy, alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou  ani psychickou formou.

16.V budove školy a v školskom areáli sa nedovoľujú prejavy intímnosti, napr. objímanie, obchytkávanie.

17.Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, alebo zabudol učebnú pomôcku, na začiatku vyučovacej hodiny sa ospravedlní vyučujúcemu.  Zameškané učivo je žiak povinný sa doučiť.

18.Každý žiak má po dohode s triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť. Žiak môže opustiť svoje miesto počas vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho. 

19.Po zazvonení žiak sedí ticho na svojom mieste a očakáva príchod učiteľa. Ak počas vyučovacej hodiny vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia ju žiaci tým, že slušne vstanú.

20.Počas vyučovacej hodiny žiak pozorne sleduje výklad učiteľa, odpovede spolužiakov, aktívne pracuje podľa pokynov vyučujúceho.  Nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.          Ak chce žiak odpovedať, položiť otázku alebo slušne vyjadriť svoj názor, prihlási sa zdvihnutím ruky.

21.Účasť žiaka na záujmovej činnosti je po odovzdaní záväznej prihlášky pre neho povinná.

22.Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi túto skutočnosť okamžite triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

23.Ak sa žiakovi stane úraz, je povinný udalosť okamžite nahlásiť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi,  alebo dozorkonajúcemu učiteľovi.

24.Žiaci zodpovedajú za uzamknutie svojej šatňovej skrinky a za to, aby skrinka nebola poškodená.

Čl.3.1.

Povinnosti týždenníka

Týždenník je povinný :

 • dbať o čistotu tabule, dbať o čistotu triedy
 • pripraviť kriedy a učebné pomôcky na hodinu
 • hlásiť mená neprítomných žiakov
 • nahlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach vedeniu školy
 • po skončení vyučovania skontrolovať poriadok v triede, uzáver vody, zhasnutie svetiel, uzatvorenie okien

Týždenník odchádza z triedy ako posledný.

Čl. 3.2.

Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 • stravujúci sa žiak je povinný nosiť čipovú kartu a dodržiavať pravidlá slušnosti, hygieny a kultúry stravovania
 • žiak má povinnosť používať pri preberaní obeda čipovú kartu, bez ktorej je vstup do jedálne zakázaný
 • bez čipovej karty bude obed žiakovi výnimočne vydaný až po 13.40 hod.
 • do školskej jedálne vstupuje žiak bez školskej tašky, vrchného odevu a pokrývky hlavy
 • žiak obeduje po skončení svojej poslednej vyučovacej hodiny, v odôvodnených prípadoch  aj v priebehu vyučovania, avšak iba so súhlasom triedneho učiteľa
 • po skončení obeda je žiak povinný odniesť tanier, príbor a pohár na určené miesto
 • v školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú
 • v prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo školskej jedálne vykázaný na chodbu  alebo odstravovaný ako posledný
 • pri porušovaní pravidiel žiaka pri stravovaní môže byť tento zo stravovania  v školskej jedálni vylúčený

Čl. 4.

Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, násilím a šikanovaním

 1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole, ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Do školy je zakázané nosiť zbrane – nože, strelnú zbraň a pod.
 2. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy, alebo iné omamné látky. V prípade podozrenia riešia situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy. Ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok kontaktujú okamžite zákonného zástupcu.
 3. Podozrenie zo šikanovania sa hlási učiteľovi alebo vedeniu školy. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť jeho zákonný zástupca.

Čl.5.

Práva zákonných zástupcov

 1. Dobrovoľne sa združovať v Rade rodičov, ktorá je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení. Vytvára podmienky pre priaznivý rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu, do ktorého však priamo nezasahuje.
 2. Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.
 3. Pomáhať škole  pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti.
 4. Venovať starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov, viesť k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 5. Informovať sa, alebo konzultovať správanie a prospech svojho dieťaťa. V prípade pochybností o správnosti súhrnnej klasifikácie svojho dieťaťa môže písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Môže tak urobiť do 3 pracovných dní po vydaní   vysvedčenia.
 6. V prípade potreby požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú radu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania.
 7. V prípade potreby môže požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania tak, ako je určené zákonom.
 8. Voliť a byť volený ako zástupca triedy v Rade rodičov.
 9. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy  alebo školského zariadenia a školským poriadkom.

Čl.6.

Povinnosti zákonných zástupcov

 1. Vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu  na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. V prípade, ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu je tento povinný túto skutočnosť oznámiť písomne triednemu učiteľovi. Písomne oznámi aj ďalšie závažné skutočnosti, ako je napr. : úprava styku s maloletým dieťaťom.
 4. Informovať školu o zmene bydliska a  telef. kontaktu na zákonného zástupcu, o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne, včas a slušne upravené.
 6. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada zákonný zástupca o uvoľnenie na :

1 hod. - triedneho učiteľa a vyučujúceho

1 deň – triedneho učiteľa

2 a viac dní – riaditeľa školy

 1. O dôvode neprítomnosti žiaka na vyučovaní  informuje školu jeho zákonný zástupca hneď v prvý deň absencie. Ospravedlnenie žiaka z neúčasti na vyučovaní akceptuje triedny učiteľ len v prípade, že je v klasickej žiackej knižke podpísané zákonným zástupcom alebo potvrdené lekárom.  
 2. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlniť písomne v prvý deň príchodu do školy.
 3. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže ospravedlniť  jeho zákonný zástupca maximálne  3 po sebe nasledujúce dni.
 4. Ak má triedny učiteľ dôvodné podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca porušujú povinnosť školskej dochádzky, bude  akceptované ako ospravedlnenie iba lekárske alebo iné úradné potvrdenie. S touto skutočnosťou bude zákonný zástupca vopred písomne oboznámený.
 5. Ako ospravedlnenie od cvičenia na hodine telesnej výchovy bude akceptované iba lekárske odporúčanie.
 6. V prípade vzdelávania začleneného žiaka dohliadať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel. V opačnom prípade môže byť začlenenie žiaka prehodnotené.
 7. Uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil, najneskôr do 7 dní odo dňa požiadania o náhradu zo strany školy. V prípade nezistenia vinníka uhradí škodu kolektív triedy.
 8. Nie je dovolené zákonným zástupcom a iným osobám pohybovať sa počas vyučovania po budove školy samostatne bez vedomia zodpovedného zamestnanca školy.
 9. V prípade končiacich žiakov je zákonný zástupca povinný vyzdvihnúť si osobne zápisný lístok na štúdium na strednej škole.
 10. Zákonnému zástupcovi je umožnené obdržať prístupové heslo do internetovej žiackej knižky, ktoré si prevezme v kancelárii školy do konca septembra.

Čl.7.

Hodnotenie správania žiakov

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – menej uspokojivé,

4 – neuspokojivé.

 

Stupeň 1 (veľmi dobré),

ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé),

ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé),

ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé),

ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy.

Čl.8.

Pochvaly a opatrenia na posilnenie pracovnej disciplíny

Pochvaly a iné ocenenia

1.Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.

2.Typy pochvál a ocenení:  pochvala triednym  učiteľom, pochvala riaditeľom školy.

3.Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 

Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny

1.Opatrenie na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:  napomenutie  triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy.

2.Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

 

4. Hodnotenie správania začleneného žiaka so ŠVVP /s poruchami správania/ sa posudzuje  s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia.

Čl.9.

Postup pri hodnotení správania

 

 • Bežné porušovanie školského poriadku    

Poznámky zapísané v zázname o správaní – rodičia boli o priestupku informovaní.

 

3 poznámky - napomenutie triednym učiteľom

4 – 6 poznámok -  pokarhanie triednym učiteľom

7 – 9 poznámok -  pokarhanie riaditeľom školy

10 a viac -  znížená známka zo správania – určenie stupňa podľa závažnosti

 

 • Krádež, ublíženie na zdraví

 Rodičia boli upozornení, podpísaný záznam o pohovore s rodičmi.

 

1 poznámka    - znížená známka zo správania 2. stupňa

2 - 3 poznámky - znížená známka zo správania 3. stupňa

viac poznámok  - znížená známka zo správania 4. stupňa

 

 • Vymeškané neospravedlnené hodiny

 

do 5 hodín      - pokarhanie triednym učiteľom

od 6 - 12 hodín   - pokarhanie riaditeľom školy

viac ako 12 hodín – znížená známka zo správania – podľa závažnosti

Každá poznámka zapísaná v zázname o správaní musí byť konkrétna.

Každá poznámka zapísaná v zázname o správaní bude posudzovaná triednym učiteľom podľa závažnosti.Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.

Čl.10.

Podrobnosti o postupe pri riešení násilia a šikanovania

Žiak alebo ktorákoľvek dospelá osoba, ktorá zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne alebo fyzicky, je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy alebo výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi drogovej prevencie.

So žiakom – obeťou a jeho zákonným zástupcom sa vykoná pohovor, o čom bude spísaná zápisnica.

Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom nasledovné výchovné opatrenia:

Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie triednym učiteľom.

Pri náznakoch šikanovania alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie riaditeľom školy.

Pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom  a jeho zákonnými zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica. V odôvodnených prípadoch bude privolaná polícia. V prípade ublíženia  na zdraví sa obeť podrobí lekárskej kontrole. Prešetrovaná vec bude oznámená kurátorovi ÚPSVaR a žiakovi bude znížená známka zo správania

Čl.11.

Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním, agresivitou alebo použitím omamných látok ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z procesu výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo policajný zbor.

Ak  žiak svojimi prejavmi správania ohrozuje bezpečnosť a zdravie seba a ostatných, nebude sa zúčastňovať na školských podujatiach, ktoré sú spojené s presunom.  Žiak sa bude vyučovať v náhradnej triede.

 

 

 

Čl.12

Postup pri podozrení na výskyt prenosného ochorenia

1.V prípade zistenia vší a iných prenosných ochorení je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi.

2.Pri podozrení učiteľa na možný výskyt vší a iných prenosných ochorení oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka.

3.Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť odvšivenie.

4.Triedny učiteľ informuje ostatných zákonných zástupcov zápisom v žiackej knižke o tejto skutočnosti a požiada ich o súčinnosť pri riešení tohto problému.

 

Čl.13

Účasť žiakov  9. ročníka na dni otvorených na stredných školách.

1.Žiak sa zúčastní  DOD na stredných školách  po vyučovaní.

2. V prípade, ak sa DOD koná iba v dopoludňajších hodinách, zákonný zástupca žiaka vopred oznámi účasť svojho dieťaťa na tomto podujatí  triednemu učiteľovi písomnou formou. V opačnom prípade bude neúčasť žiaka na vyučovaní posudzovaná neospravedlnenými hodinami.

3. Žiak sa zúčastní na DOD  a stretnutí zo zástupcami jednotlivých stredných škôl prostredníctvom ZŠ po dohode s výchovnou poradkyňou.

4. Všetci žiaci sa zúčastnia Burzy informácií k voľbe povolania  - december 2018

 

5. Tieto pravidlá  sa vzťahujú aj na žiakov 8.ročníka, ktorí majú záujem o štúdium                      

    na  bilingválnych gymnáziách.

 

Čl.14

 

Výchovné opatrenia v ŠKD

Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD.

 

Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov, alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa z ŠKD rozhodne riaditeľ školy .

 

 

 

POSTUP PRI VYLÚČENÍ DIEŤAŤA ZO ŠKD:

 

1. Písomné napomenutie vychovávateľom:

 • porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach
 • nerešpektovanie pokynov vychovávateľa
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom
 • verbálne obťažovanie, šikanovanie

2. Pokarhanie riaditeľom školy:

 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy
 • pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľom

3. Vylúčenie zo ŠKD:

 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZ
 • ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí
 • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy

 

 

DODATOK prijatý na PR 29.1.2019 :

Článok 3, bod 13 : Žiaci, ktorí pri pohybových aktivitách a počas vyučovania nosia okuliare si za ne zodpovedajú sami

                              aj v prípade  neúmyselného poškodenia iným žiakom.

 

 

 

 

 

 

 

Tento školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 31.8.2018 a jeho účinnosť je od 1.9. 2018.

 

 

V Martine : 31.8. 2018                                                   Mgr. Ján Šamaj

                                                                                          riaditeľ školy

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria