Navigácia

Školský klub detí

 

ŠKD je otvorený každý pracovný deň  ráno od 6.00 – do 7.45 hod. a po vyučovaní od 11.30 – do 16.30 hod.

 

Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevok vo výške 17 € mesačne.

Úhrada príspevku sa vykonáva bezhotovostne na číslo príjmového  účtu: SK7902000000001661571956, vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

                               Telefónne číslo: 0918512362

 

Ciele a poslania výchovy v ŠKD realizujeme prostredníctvom výchovného programu „Kto sa hrá, nehnevá“. Názov aj motto programu vystihuje význam hravých foriem činností v živote dieťaťa. Pretože: „Hra prináša slobodu konania, nové možnosti, tvorivú realizáciu, humor, pocit spolupatričnosti.“

Náš ŠKD učí deti odpočívať a relaxovať tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám, striedať prácu a odpočinok tak, aby to  prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti. Umožňuje deťom ušľachtilo sa zabávať, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne, pohybové potreby a iné  rozmanité záujmy. Orientuje deti tak, aby sa dosiahla zhoda osobných a spoločenských záujmov.

 

Snažíme sa:

 • poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu
 • vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli pripraviť na vyučovanie
 • viesť deti k vytváraniu a upevňovaniu priateľských vzťahov
 • ponúknuť deťom aktivity v jednotlivých činnostiach a záujmových útvaroch, v ktorých môžu realizovať svoje záujmy a rozvíjať talent
 • učiť deti aktívne oddychovať
 • podporovať tvorivosť detí
 • poskytnúť zmysluplné trávenie voľného času aj počas prázdnin

 

Organizácia ŠKD:

 1. oddelenie (I. B, II.A) – p. vychovávateľka Zuzana Kovalčíková
 2. oddelenie (I.A, II.B) – p. vychovávateľka Mgr. Vlasta Kučerková
 3. oddelenie (III.B, IV.B) – p. vychovávateľka Ivana Matejčeková
 4. oddelenie (III.A, IV.A.) – p. vychovávateľka Mgr. Denisa Rojkovičová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria