Navigácia

           Školský špeciálny pedagóg

                                                                                   Mgr. Veronika Kašubová


        "Každý žiak má právo na také zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,         ktoré zodpovedá jeho individuálnym osobnostným predpokladom a potrebám.“

                  E-mail:   kasubova@zspodhajska.sk

 

                   Tel.: 4239889

                   Konzultačné hodiny: utorok od 13.00 hod. – do 15.30 hod.

                  (Po dohovore možnosť konzultácie aj v iný deň)

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, reedukačnej činnosti a výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spravidla je:

 • žiak s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti a s poruchami správania
 • žiak so zdravotným postihnutím (s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím...)
 • žiak chorý alebo zdravotne oslabený
 • žiak so sociálne znevýhodneného prostredia
 • žiak s nadaním

 

Úloha školského špeciálneho pedagóga

Spolupráca

 • s rodičmi a zákonnými zástupcami žiaka – individuálne konzultácie, rady, návrhy konkrétnych odporúčaní a informácií
 • s pedagógmi, s výchovnou poradkyňou – konzultácie, metodické usmernenia, poradenstvo pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov a postupov pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a ich odbornými pracovníkmi

 

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podieľať sa na vypracovaní IVVP pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní
 • poskytovať individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické služby
 • uskutočňovať reedukáciu – rozvíjanie oslabených špecifických funkcií
 • využívať kooperatívne vyučovanie - spolupráca vyučujúceho  a školského špeciálneho pedagóga priamo na vyučovacej hodine
 • viesť dokumentáciu o začlenených žiakoch

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria